DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2019-2-92-106

ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ВІД КЛАСИЧНИХ БЮРОКРАТІЙ ДО ВРЯДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Olga Petroye

Анотація


У роботі здійснено спробу теоретичного узагальнення і критичного аналізу особливостей формування та еволюції моделей державного управління. Висвітлено основні етапи реформування системи державного управління в Україні за роки незалежності, вказано на відставання вітчизняних реформ від загальносвітових, і особливо європейських реформ у державному секторі. Зроблено припущення, що низька результативність вітчизняних реформ є наслідком їх зосередженості упродовж тривалого періоду на класичній моделі державного адміністрування. На основі наукових праць переважно зарубіжних авторів розкрито джерела та здійснено критичний аналіз особливостей виникнення, становлення, розвитку та причини змін найбільш поширених моделей державного управління: від «класичної бюрократії» до «врядування майбутнього». Розкрито характерні особливості «нового державного управління» і таких його різновидів, як «менеджеризм», «новий державний менеджмент», «підприємливе управління», «стратегічне управління» та ін., а також моделей «врядування», «публічного врядування», «належного врядування», «глобального врядування». Проаналізовано вади моделі «належне врядування». Показано, що передумовами новітніх моделей врядування (врядування майбутнього), таких як «цифрове врядування», «розумне врядування» та «спритне врядування» є виклики ХХІ ст.: як електронна, цифрова трансформації, цінності сталого розвитку, людиноцентризму, вимоги взаємодії державних установ не лише з іншими заінтересованими суб’єктами, а й з цифровими системами, врахування всього спектру не лише політичного, економічного, а й соціокультурного контенту при прийнятті та реалізації державно-управлінських рішень.

Висвітлено особливості впроваджуваних реформ у державному секторі різних країн з різним рівнем економічного розвитку.

Наголошено на необхідності подальшого поглибленого вивчення, розробки та впровадження в Україні дієвих моделей державного управління, спроможних дати відповідь на мінливі внутрішні та зовнішні виклики ХХІ ст.


Ключові слова


моделі державного управління; державне адміністрування; нове державне управління; публічне врядування; належне врядування; глобальне врядування; цифрове врядування; розумне врядування; спритне врядування, врядування майбутнього.

Повний текст:

PDF

Посилання


Yevropeiske vriaduvannia: bila knyha. Komisiia Yevropeiskykh Spivtovarystv. Briussel, 2001 COM 428. 41 p. Retrieved from: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2016/01/Bila-knyga-YEvropey-ske-vryaduvannya.pdf (in Ukrainian).

Karpenko O. Tsyfrove vriaduvannia: imperatyvy realizatsii v Ukraini [Digital Governance: Imperatives of Development in Ukraine]. Actual problems of public administration. 2017. № 3(71). С.57–62. [in Ukrainian].

Mikhrovska, M. S. (2014). Administratyvna reforma v Ukraini: analiz, periodyzatsiia ta perspektyvy [The Administrative Reform in Ukraine: analysis, periodiza-tion and perspectives]. Administrative law and process. Vol. 4. P. 16–30 [in Ukrainian].

Pro prohramu diialnosti Kabinetu Ministriv Ukrainy [On the program of activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine]. Verkhovna Rada of Ukraine; Resolution, Program, Standard on October 4, 2019 № 188-IX. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#n2 [in Ukrainian].

Strategy reform of the public administration of Ukraine for the period up to 2021. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine,June 24, 2018 № 474-р. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/474-2016-%D1%80 [in Ukrainian].

Agile Governance for Creative Economy 4.0: The World Economic Forum. (2019) Retrieved from: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Agile%20Governance_for_Creative_Economy_4.0_Report.pdf

Argyriades, D. (2006) Good governance, professionalism, ethics and responsibility. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020852306064607

Banerji, A. (2015). Global and National Leadership in Good Governance. The Magazine of the United Nations. No. 4. Retrieved from: https://unchronicle.un.org/article/global-and-national-leadership-good-governance

Bettcher K.E, Kompanek, A., Herzberg B. (2015). The Key to Good Governance and Development. Retrieved from: https://www.cipe.org/wp-content/uploads/2015/02/FS_Jan2015_PPD-World-Bank.pdf

Chandel A. A.(2017). Good Governance Criticism. 2017. Retrieved from: (https:// scribd.com/document/340573829/Good-Governance-Criticism Civil Service.

Chester D. N. (1968). The report of the Fulton committee on the civil service. 1968. Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1467-8500.1968.tb00723.x

Czaputowicz, J. (2007). Political Advisors and Civil Servants in European Countries, Poland. SIGMA Papers. No. 38.P. 34–42. Retrieved from: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5kml60qnxrkc-en.pdf?expires=1573507558&id=id&accname=guest&checksum=5D9B02786C4E12F56CEBA3F15987ED01

Destatte, P. (2019). Some “New” Governance Models for Europe and the United States. Retrieved from: http://cadmusjournal.org/article/volume-3/issue-6/some-%E2%80%9Cnew%E2%80%9D-governance-models-europeand-united-states

Dunleavy, P., Hood, C. (2009) From old public administration to new public management. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/261661134_From_Old_Public_Administration_to_New_Public_Management

Fortescue, J. (1885). The Governance of England. Oxford University: Press London: Humphrey Milford. 386 p. Retrieved from: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:John_Fortescue,_The_Governance_of_England_(Plummer_ed,_1885).pdf&page=2

Civil Service (1968). Fulton Committee’s Report (1968). Retrieved from: https://www.theyworkforyou.com/debates/?id=1968-06-26a.454.0

Governance Our Global Neighborhood. The Report of the Commission on Global Governance. Chapter 1. Retrieved from: https://www.gdrc.org/u-gov/global-neighbourhood/chap1.htm

Grindle, M. S. (2007). Good Enough Governance Revisited. Development Policy Review, 25 (5): 553–574. Retrieved from: http://courses.washington.edu/pbaf531/Grindle_GoodEnoughGovRevisited.pdf

Grindle, M. S. (2016), Good Governance, R.I.P.: A Critique and an Alternative. Retrieved from: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/gove.12223

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Retrieved from: https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x

Hughes, O. E. (1994). Public Management and Administration. Retrieved from: https://link.springer.com/content/pdf/bfm%3A978-1-349-26896-2%2F1.pdf

Hughes, O. E. (1998). Public Management and Administration. Р. 52–53. Retrieved from: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-349-26896-2_3

Keating, M. (2001). Public Management Reform and Economic and Social Development. OECD Journal on Budgeting. Retrieved from: https://www.oecd.org/gov/budgeting/43515306.pdf

Lampropoulou, M., Oikonomou, G. (2016). Theoretical models of public administration and patterns of state reform in Greece. International Review of Administrative Sciences. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0020852315611219

Management models in the public administration. Retrieved from: https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/zobraz_cast.pl?cast=60987;close_menu=1;quick=1

Matei, L., Matei, O., Stoian, T., Dogaru, C. (2010). General Framework of Administrative Convergence Provided by the Reforms of National Public Administrations in South Eastern European States. Retrieved from: https://www.semanticscholar.org/paper/General-Framework-of-Administrative-Convergence-by-Matei-Matei/a08c9c78fd0569657b928599aee741721772991b

Minnowbrook I–III. Retrieved from: https://www.perspectivespa.eu/en/governance/predecessors/minnowbrook-i-iii.html

Mongkol, K. (2011) The Critical Review of New Public Management Model and its Criticisms. Research Journal of Business Management, 5. P. 35–43. Retrieved from: https://scialert.net/fulltext/?doi=rjbm.2011.35.43

Morgan, D., Cook, B. (2014), New Public Governance. Retrieved from: https://www.amazon.com/New-Public-Governance-Regime-Centered-Perspective/dp/0765641003

Nutt, P. C., Backoff, R. W. (1992). Strategic management of public and third sector organisations. San Francisco, CA: Jossey-Bass Publishers. 486 p. Retrieved from: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=831927

Ocampo, R. B. (1998). Models of Public Administration Reform: “New Public Management (NPM). Asian review of public administration. P. 248–255. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/5911/578cdc5227d1a9cb9ce88289aec50fe9f99c.pdf

OECD Digital Economy Outlook. (2017). OECD Publishing, Paris. Retrieved from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en

Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Reinventing Government. New York, NY: Penguin Press, 427 p. Retrieved from: https://trove.nla.gov.au/work/20981558?selectedversion=NBD9429274

Osborne, D., Gaebler, T., Gay, P. (1993). Entrepreneurial Management in the Public Sector. Employment & Society. Vol. 7, No. 4, , P. 643–648. Retrieved from: https://www.jstor.org/stable/23746025?seq=1#page_scan_tab_contents

Pathak, P. Successful Models of Public Administration and Managemen. Retrieved from: thttps://www.academia.edu/10345841/Successful_Models_of_Public_Administration_and_Management

Pollitt, C. (1990). Managerialism and the Public Services: The Anglo-American Experience. Oxford: Basil Blackwell, 214 р.Retrieved from: https://trove.nla.gфov.au/work/17457402?q&versionId=20471176

Pollitt, C. (1995). Justification by works or by faith? Evaluating the New Public Management, Evaluation. P. 133–154. Retrieved from: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/135638909500100202?journalCode=evia

Principles of Public Administration for European Neighbourhood Policy countries. Retrieved from: http://www.sigmaweb.org/publications/principles-public-administration-european-neighbourhood-policy.htm

Public Governance. (2011). Policy framework for investment. Chapter 10. OECD. 2011. Retrieved from: http://www.oecd.org/investment/toolkit/policyareas/publicgovernance/41890394.pdf

Rahman, L. (2016). Governance and Good Governance: A Theoretical Framework Md. Public Policy and Administration Research. Vol. 6. No. 10. Р. 40–50. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/620b/33fefa8dd2e747d50a076bc85c17cd4538a4.pdf

Recommendation of the Council of the OECD on Improving the Quality of Government Regulation. (1995). Retrievedfrom: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage =en&cote=OCDE/GD(95)

Selfridge, P., Kumar, A. (2018). From Digital Government To Intelligent Government. Retrieved from: https://www.digitalistmag.com/digital-economy/2018/10/24/from-digital-government-to-intelligent-government-06191223

Symposium to be held in Paris. (1997). OECD. 58 р. Retrieved from: http://www.oecd.org/governance/budgeting/1902308.pdf

Veber, M. (1947). The theory of social and economic organization. New York, NY: Free Press. Retrieved from: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.276724/page/n3

What is Good Governance? United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 3 p. Retrieved from: https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

Wilson, W. (1986). The Study of Administration November 1. Retrieved from: https://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration/


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Olga Petroye

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |