DOI: https://doi.org/10.36030/2664-3618-2018-1-202-220

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ

K. A. Riabets

Анотація


У статті здійснений аналіз політико-правових засад формування теорії публічного управління у водному господарстві України. Наголошено на потребі в осучасненні теорії усталеного державного управління водним господарством відповідно до євроінтеграційних вимог. Виявлено, що європейське осучаснення державного управління водного господарства

не має масового характеру ні в науці, ні в законодавстві. Запропоновано оптимальну назву сучасного управління у водному господарстві на рівні держави та місцевого самоврядування за участю громадськості. Сформульовано авторське визначення поняття “публічне управління у водному господарстві України”.


Ключові слова


державне управління; публічне управління; публічне адміністрування; публічний менеджмент; водне господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Aver“yanov, V. B., Derets’, V. A., Shkolyk, A. M. (2007), Derzhavne upravlinnya: Yevropeys’ki standarty, dosvid ta administratyvne pravo [Public administration: European standards, experience and administrative law], Yustynian, Kyiv, Ukraine.

Antonova, S. Ye. (2014), “Organizational and legal support in the field of public administration of water supply of the population”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, # 5, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=718, (аccessed 19 February 2018).

Bosak, O. Z. (2010), “Public administration as a new management model in the public sector”, Derzhavne upravlinnya: teoriya ta praktyka, # 2, available at: ttp://academy.gov.ua/ej/ej12/txts/10bozuds.pdf, (аccessed 19 February 2018).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), Water Code of Ukraine of 6 June 1995 No. 213/95-ВР, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр, (аccessed 19 February 2018).

Vostrikova, N. V. (2015), “Content and essence of state water resources management”, Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, # 1, pp. 25–32.

Vostrikova, N. V. аnd Vostrikov, V. P. (2015) “Improvement of organizational provision of state water resources management in Ukraine at the national level”, Aspekty publichnoho upravlinnya, # 3, pp. 70–77.

Vostrikova, N. V. (2016), “Improvement of the organizational mechanism of state water resources management in Ukraine”, Abstract of dissertation, Kharkiv, Ukraine.

Hlosariy Prohramy rozvytku OON [Glossary of the United Nations Development Program], available at: http://www.unpan.org/Directories/UNPublicAdministrationGlossary, (аccessed 19 February 2018).

Yevdokymov, V. O. and Zhuk, V. M. (2015), “State regulation of the development of the water management complex through the implementation of an integrated approach to water resources management based on the basin principle”, Aktual’ni problemy derzhavnoho upravlinnya, vol. 1 (47), pp. 139–145.

Kiliyevych, O. (2003) Anhlo-ukrayins’kyy hlosariy terminiv i ponyat’ z analizu derzhavnoyi polityky ta ekonomiky [English-Ukrainian glossary of terms and concepts from the analysis of state

policy and economy], Vyd-vo Solomiyi Pavlychko “Osnovy”, Kyiv, Ukraine.

Klasyfikator profesiy DK 003:2010 (2010) [Classifier of professions DK 003: 2010], zatv. nakazom Derzhspozhyvstandartu Ukrayiny vid 28 lyp. 2010 r. # 327, available at: https://hrliga.com/docs/327_KP.htm, (аccessed 19 February 2018).

Kozak, V. (2015), “Public administration in the coordinate system of Ukrainian statehood”, Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya: Zbirnyk naukovykh prats’, # 44, pp. 64–70.

Kolesnykova, K. O. (2013), “Public administration in Ukraine: review of literary sources”, Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya, # 3, pp. 112–119.

Korchemlyuk, M. V. (2016), “Increasing the ecological safety of the Prut ecosystem”, Abstract of dissertation, Ivano-Frankivs’k, Ukraine.

Kuybida, V. S. and Khoroshenyuk, O. V. (2016), Orhanizatsiya publichnoyi sluzhby Ukrayiny: monohrafiya [Organization of Public Service of Ukraine: monograph], Zvoleyko D. H. [vyd.], Kam“yanets’-Podil’s’kyy, Ukraine.

Lyalyuk, O. H. and Bezusyak Ya. I. (2016), “Environmental management of water facilities and wastewater discharge audit”, available at: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itb/itb2016/paper/viewFile/1620/1316, (аccessed 19 February 2018).

Malynovs’kyy, V. Ya. (2005), Slovnyk terminiv i ponyat’ z derzhavnoho upravlinnya [Glossary of Terms and Concepts on Public Administration], Tsentr spryyannya instytutsiynomu rozvytku derzhavnoyi sluzhby, Kyiv, Ukraine.

Mykhaylov, Yu. O., Kosharovs’ka I. L., Rozhon V. A., Haskevych V. V. “Water management at operation of water management and reclamation complexes”, available at: http://igim.org.ua/images/journal/mv_96/3.pdf, (аccessed 19 February 2018).

Minayeva, I. M. (2008), “Constituents of the concept of “public power”, Derzhavne budivnytstvo, # 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_1_69, (аccessed 19 February 2018).

Minenko, M. A. (2013), “Transformation of the state administration system into modern models of society regulation”, Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok, # 6, available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=581, (аccessed 19 February 2018).

Obolens’kyy, O. Yu. (2009), “Providers of the new public administration”, Rozvytok publichnoho administruvannya na zasadakh menedzhmentu: yevropeys’kyy kontekst: materialy nauk.-prakt. konf., pp. 3–8.

Obolens’kyy, O. Yu. (2014), “Public administration: civilization trend, scientific theory and the direction of education”, Publichne upravlinnya: shlyakhy rozvytku: materialy nauk.-prakt. konf. za mizhnar, pp. 3–10.

Obushna, N. I. (2015), “Public administration as a new model of public administration in Ukraine: a theoretical aspect”, Efektyvnist’ derzhavnoho upravlinnya, # 44, pp. 53–63.

Pautova, T. O. and Nedil’ko, A. I. (2013), “The essence of public administration at the local level in Ukraine”, Teoriya ta praktyka derzhavnoho upravlinnya. # 4 (43), available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2013-4/doc/1/09.pdf, (аccessed 19 February 2018).

Radchuk, L. V. (2007), “Mechanisms of ecological management in the water management system”, available at: http://www.big-lib.com/book/92_Zbirka_dopovidei_Ekologichni_problemi_

sychasnosti_/8308_53L_Radchyk_Mehanizmi_ekologichnogo_menedjmenty_y_sistemi_vodnogo_gospodarstva, (аccessed 19 February 2018).

Semenchuk, T. B. (2013), “The essence of the category “public administration” and the preconditions for its formation”, Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti, # 42, рр. 385–390.

Suduk, O. Yu. (2015), “Directions of improvement of mechanisms of state regulation of water use of Ukraine”, Stratehichni priorytety, # 2 (35), рр. 164–169.

Uhoda pro Asotsiatsiyu mizh Ukrayinoyu, z odniyeyi storony, ta Yevropeys’kym Soyuzom, Yevropeys’kym spivtovarystvom z atomnoyi enerhiyi i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoyi storony [Agreement on Association between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/rada/show/984_011, (аccessed 19 February 2018).

Khmelinin, V. O. (2014), “Regulatory provision of public administration in the field of water resources of Ukraine”, Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu, Seriya: Pravo, #29 (2.3), рр. 215–219.

Khmelinin, V. O. (2016), “Public administration of water resources of Ukraine”, Dissertation of the Candidate of Laws, Zaporizhzhia, Ukraine.

Khmelinin, V. O. (2014), “Central bodies of executive power as subjects of public administration in the field of water resources of Ukraine”, Naukovyy visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu.Seriya: Yurydychni nauky, # 5–2, рр. 195–198.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 K. A. Riabets

DOIprefix:10.36030   |   ISSN 2664-3618 (print)   |   
ISSN 2706-9923 (online)   |