Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Цей матеріал раніше не був опублікований і не надсилався до розгляду редакціям інших журналів.

  У разі ухвалення до друку у «Збірнику наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» застерігаю за собою збереження всіх авторських прав та надаю цьому виданню право першої публікації з можливістю опрацьовувати, скорочувати, редагувати текст. Дозволяю безоплатно розповсюджувати цей матеріал із зазначенням авторства та джерела первинної публікації, а також погоджуюсь на розміщення його електронної версії на сайті Національної наукової бібліотеки ім. В.  І. Вернадського, веб-сайті журналу та у відкритому інституційному репозитарії та інших платформах відкритого доступу.

   Також засвідчую, що поданий матеріал:

  1. Не порушує авторських прав інших осіб або організацій.
  2. Відповідає етичним нормам посилань, цитувань, використання ілюстративного матеріалу, персональних, саттистичних чи інших даних тощо.
  3. Буде оплачений у розмірі ___ грн за авторську сторінку (формату А4 з берегами 2 см, текст 14 кеглем з 1,5 інтервалом чи ілюстративний матеріал, який займає сторінку А4) х на кількість сторінок рукопису включно зі списком літератури, назвою, анотаціями, ключовими словами.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); ілюстративний матеріал (рисунки, фото, схеми, діаграми, графіки тощо) і таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Для формування якісного контенту журналу «Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України» усі матеріали обов’язково перед науковою експертизою (рецензуванням) проходять процедуру попереднього розгляду (перевірка на плагіат, відповідність технічним вимогам оформлення, мовностилістична якість тексту тощо).

Матеріал, оформлений відповідно до вимог редакційних політик журналу, та супровідні документи автор (автори) надсилають на електронну адресу журналу (zbirnyk_nadu@ukr.net), автор (автори) може особисто подати матеріал і супровідні документи відповідальному секретареві редколегії (04050, м. Київ, вул. Академіка Ромоданова, 12/2, кім. 219) або надіслати на зазначену адресу. У разі надсилання на електронну  адресу варто пам’ятати, що назва файлу з електронною версією матеріалу має обов’язково містити прізвище та ініціали автора (наприклад, Fesenko_K_D.doc.).

Редколегія розглядає не опубліковані раніше тексти, які повинні мати оригінальний дослідницький характер, відповідати критеріям науковості, містити наукову новизну, теоретичну та/або практичну значущість, засвідчувати належну обізнаність автора із відповідною літературою з тематики дослідження тощо.

Отримані матеріали проходять перевірку на відповідність установленим вимогам до оформлення та дотримання академічної доброчесності. За умов порушення цих вимог матеріали повертаються автору (авторам) із рекомендаціями доопрацювання чи відмовою у співпраці. У разі виявлення плагіату у поданих матеріалах редколегія журналу залишає за собою право відхилити статтю без дозволу на доопрацювання та повторне представлення й повідомити про факт плагіату інституцію, яку представляє автор. У разі відмови автора (авторів) усунути недоліки чи не усунення їх у визначений термін співпраця з автором (авторами) щодо публікації матеріалів припиняється.

Редколегія залишає за собою право скорочувати обсяг статті, вносити інші редакційні правки, повертати на доопрацювання тощо, а в разі негативного експертного висновку – не рекомендувати до друку у фаховому виданні НАДУ при Президентові України. Редакція журналу не оприлюднює і не роз’яснює позицію членів редакційної колегії щодо причин відхилення статті, не провадить дискусій та листування з авторами матеріалів з приводу змістовного наповнення, має право відмовити в публікації поданих матеріалів.

До редакційної колегії необхідно надати повний комплект матеріалів:

1) Авторську згоду на публікацію (форму заповнити, підписати власноруч та надати/надіслати до редакції разом матеріалом);

2) відомості про автора (співавторів), (форму заповнити, підписати власноруч та надати/надіслати до редакції разом матеріалом. УВАГА: пункти 1–5 обов’язково повинні бути заповнені українською та англійською);

3) текст статті обсягом 0,5–0,7 авторського аркуша (12-16 сторінок), надрукований з одного боку (орієнтація книжна) 14 кеглем Times New Roman через 1,5 міжрядкового інтервала на папері форматом А4 з берегами 2 см, без переносів, по ширині з абзацним відступом 1,25 см, має бути завізований власноручним підписом автора на останній сторінці;

4) електронну версію статті – текст, збережений у текстовому редакторі Word у форматі doc, обов’язково повинен відповідати паперовому варіантові;

5) для магістрів, аспірантів, фахівців без наукового ступеня: витяг з протоколу засідання кафедри навчального закладу (науково-методичної ради установи) за місцем роботи (навчання) автора з рекомендацією до публікації матеріалу.

Редакція журналу розглядає матеріали виключно за умови їх відповідності чинним національним стандартам, зокрема ДСТУ 7152:2010 «Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», де вказано вимоги до структури наукової статті, ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» та іншим вимогам, які уможливлять «вписати» наукову статтю у відкритий науковий простір, зроблять її доступною та видимою для наукометрії, бібліометрії тощо.

 

Матеріал повинен містити у такій послідовності обов’язкові елементи:

- УДК (зліва);

- ім'я та прізвище автора (авторів) у називному відмінку (зліва);

- науковий ступінь, вчене звання, посада;

- організація (назва установи, навчального закладу тощо);

- OrcID автора (кожного з авторів), якщо немає OrcID-ідентифікатора, то треба зареєструватися на https://orcid.org/;

- назва публікації (по центру сторінки великими напівжирними літерами);

- резюме мовою основного тексту (не менше 1800 знаків, резюме варто укласти відповідно до композиції статті); 

- ключові слова мовою тексту публікації (5–8 слів);

- основний текст матеріалу з обов’язковими елементами, виділеними напівжирним (постановка проблеми; аналіз останніх досліджень; мета (цілі) дослідження; виклад основного матеріалу; висновки і перспективи подальших розвідок). Внутрішньотекстові посилання вказують у круглих дужках (прізвище автора, рік видання, номер цитованої сторінки), наприклад: (Швецова-Водка, 2015, с. 27). Між літерою с. (сторінка) чи р. (page), що позначають сторінку і її номер, ставлять нерозривний пробіл (одночасне натискання клавіш Ctrl+Shift+пробіл).

- список використаної літератури (по центру сторінки, напівжирним), оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». На початку списку подають джерела кирилицею (за алфавітом), за ними – латиницею (також за алфавітом).

Оформлення посилань та списку літератури в англомовному тексті здійснюється відповідно до правил оформлення стандарту APA citationstyle (6th edition);

- прізвище автора (авторів) та ініціали у називному відмінку латиницею

- назва матеріалу англійською мовою (по центру сторінки, напівжирним);

- структуроване резюме (Summary) англійською мовою до україномовної статті (не менше 1800 знаків); для публікацій англійською мовою резюме українською (не менше 1800 знаків.

- перелік ключових слів (5-8) англійською мовою після Keywords

- References – латинізований варіант списку використаної літератури, у якому література (кирилична) повинна бути транслітерована та оформлена відповідно до стилю АРА. References не нумерувати.

Для автоматичного формування бібліографічного опису джерела за стилем АРА можна скористатися ресурсом за посиланням: http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book Дані у бібліографічному описі подаються у перекладі англійською мовою, якщо відповідне джерело містить автентичний переклад його бібліографічних даних. Якщо такого автентичного перекладу немає, то бібліографічні дані транслітеруються латинкою, а в квадратних дужках подається переклад назви джерела англійською мовою. Для автоматичної транслітерації українських джерел варто скористатись сервісом сторінки: http://translit.kh.ua/?lat&passport; для транслітерації російськомовних джерел – http://www.translit.ru.

 Для полегшення оформлення бібліографії можна скористатися бібліографічними менеджерами, наприклад: Zotero (https://www.zotero.org/), Mendeley (https://www.mendeley.com/), EndNote (http://endnote.com/product-details/basic), вони допоможуть уникнути помилок в оформленні списку літератури. Якщо праці, на які посилається автор статті, мають DOI, їх необхідно зазначати.

- дата подання матеріалу до редколегії арабськими цифрами праворуч, курсивом.

Шаблон оформлення матеріалів див. у додатках 1–2.

 

Звертаємо увагу на обов’язкове дотримання технічних вимог до оформлення тексту:

У тексті перед друком (поданні / надсиланні електронної версії матеріалу) видалити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також в них. Щоб запобігти зайвим пробілам, потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». Сторінки пронумерувати в текстовому редакторі, колонтитули не виставляти.

Абзацний відступ (1,25 см) виставити для всього тексту (на лінійці або в сервісі «Абзац» – «Перший рядок»). Основний текст має бути вирівняний по ширині, без переносів.

Між ініціалами і прізвищами ставлять нерозривний пробіл (ctrl+shift+space).

Імена та прізвища іноземних авторів подають згідно з правилами чинного Українського правопису (§ 86–100; § 104–105).

Назви будь-яких періодичних видань подають у тексті мовою оригіналу.

Цитати подають мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитують і публікують мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають відповідати першоджерелам.

За потреби уточнень і зауважень текст статті можуть супроводжувати посторінкові примітки (нумерація приміток наскрізна – 1, 2, 3...). Примітки (виноски) робляться автоматично: «Вставка» – «Виноска».

У тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразка: «» (за наявності у цитатах слів у лапках, використовують систему подвійних лапок (лапки в лапках): «… ...”...»), розрізняти дефіс (-) і тире (–) (його можна набирати клавішами «ctrl+alt+мінус» на цифровій клавіатурі (або за кодом alt+0150) і в жодному разі не використовувати для цього дефіс; відмінність між дефісом і тире полягає також у пробілах перед і після тире; дефіс завжди без пробілів), для позначення апострофа використовувати відповідний знак: ’ (код alt+0146), градус – це спеціальний знак: ° (код alt+0176).

Треба пам’ятати, що обов’язково потрібен пробіл між цифрами та одиницями вимірювання (грн, %, °С, р. тощо).

Для набору математичних формул обов’язково використовувати формульний редактор МS Word. Рівняння і формули слід відділяти від тексту вільними рядками. Нумерувати потрібно лише ті формули, на які є посилання в тексті. У формулах латинські символи – змінні та константи – даємо курсивом (х, у, тіп), грецькі прямо (α, β, γ,...), скорочення (cos, sin, tg,...) – прямо, матриці й вектори – напівжирним (А, В);

Використовувати фізичні одиниці й позначення, що містяться у Міжнародній системі одиниць СІ (ГОСТ 988677-61), та відносні атомні маси за шкалою 12С. Назви хімічних сполук подаються тільки за термінологією ЮПАК.

Усі скорочення, вжиті у тексті, мають бути розшифровані. Якщо їх багато, то потрібно укласти список скорочень з розшифруванням.

Усі ілюстративні (графічні) об’єкти, зокрема, імпортовані в текстові файли, слід також додавати в оригінальному форматі (*.tif,*.ерs, *.х1s, *.рsd, *.сdr, *.ррt), зашифровані за прізвищем автора і номером, під яким вони зазначені у тексті. При цьому в тексті мають бути чіткі посилання на них (прив’язки), крім того потрібно, щоб ці об’єкти були вміщені одразу біля «прив’язок», а також мали відповідні текстівки (підписи / назви) та нумерацію. Оскільки друкчорно-білий, не застосовуйте колір в ілюстративному матеріалі.

Для набору таблиць використовуйте вбудований у Word табличний редактор. Таблиці, як і графічні об’єкти, розміщують після першого посилання на них у тексті.

Оформлення таблиць: номер і назва таблиць пишуться над таблицею. Слово «Таблиця», № (якщо більше, ніж одна таблиця) –курсивом. Назва таблиці– напівжирним. Усі колонки і графи таблиці мають бути заповнені.

Оформлення рисунків (до рисунків належать усі ілюстративні елементи: схеми, графіки, діаграми, гістограми, фото, графічні зображення тощо): якщо рисунок має дві або більше кривих, то останні позначаються цифрами курсивними, значення яких подаються у підписі до рисунку, крапка після назви рисунку не ставиться. Під рисунком обов’язково має бути підпис (назва).

Додаток 1

Шаблон оформлення матеріалів українською

 

УДК……

Яків Яковицький,

доктор наук державного управління, професор,

директор департаменту ХХХ,

Національний університет ХХХХ

http://orcid.org/ХХХХХХХ

 

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Резюме (українською мовою, структуроване за композиційними елементами статті, не менше 1800 знаків з пробілами)

Ключові слова (5-8 українською): хххх, хххххххх, хххххххххххх.

 

Основний текст з обов’язковими структурно-композиційними елементами:

Постановка проблеми (загальний опис проблеми, її зв'язок із важливими науковими завданнями)

Аналіз останніх досліджень (за проблематикою та визначення невирішених раніше частин загальної проблеми)

Мета (цілі) дослідження (формулювання)

Виклад основного матеріалу (повне обґрунтування отриманих наукових результатів)

Висновки і перспективи подальших розвідок

 

Список літератури

 

References

 

 

Yakiv Yakovytsky

Doctor Science of PublicAdministration,

AssociateProfessor,

Director XXXX,

National University XXXX

http://orcid.org/ХХХХХХХ

ARTICLE’S TITLE

 

Summary, (структуроване, англійською мовою, 1800 знаків з пробілами,)

Ключові слова (5-8 англійською): ххх, хххххх.

 

Матеріал надіслано ХХ.ХХ.2019

 

 

 

 

Додаток 2

Шаблон оформлення матеріалів англійською

 

UDC…….

Yakiv Yakovytsky,

Doctor Science of PublicAdministration,

AssociateProfessor,

Director XXXX,

National University XXXX

http://orcid.org/ХХХХХХХ

 

 

ARTICLE’S TITLE

Resume

Keywords: xxxxxxxxxxxxx

 

Thegeneralarticulationoftheissueanditsconnectionwiththeimportantresearchandpracticetasks.

Theanalysisoftherecentpublicationsregardingtheissuesthisarticledealswith; identificationofpartsofthegeneralproblemthathavenotbeenpreviouslyaddressed.

Thepurpose (theobjective) ofthisarticle.

Thekeyresultsandthebackground.

Conclusionsandtheprospectsofthefurtherresearch.

 

References

 

 

Яків Яковицький,

доктор наук державного управління, професор,

директор департаменту ХХХ,

Національний університет ХХХХ

http://orcid.org/ХХХХХХХ

 

НАЗВА СТАТТІ

 

Резюме (українською мовою, структуроване за композиційними елементами статті, не менше 1800 знаків з пробілами)

Ключові слова (5-8 українською): хххх

 

Матеріал надіслано ХХ.ХХ.2019

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись тільки для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.